Leedvant

ม่าน

การใช้ผ้าม่านที่มีฤทธิ์ป้องกันความร้อนสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศในห้องซึ่งนําไปสู่การประหยัดพลังงานและความสะดวกสบาย

คุณสมบัติ
ผู้ผลิต